YouWin Bahis ?irketi ?ncelemesi

Alt? kez Grand Slam erkek bekar ?ampiyonu Boris Becker taraf?ndan desteklenen Youwin, çevrimiçi spor bahisleri sahnesinde oldukça yeni bir isim ancak ana organizasyonu Winunited k?s?tl?, asl?nda bir süredir çok say?da çevrimiçi bahis ?irketi markas? i?letiyor.

Youwin’in sitesini ve gezegenin Boom Boom olarak anlad??? tenisçiyi ziyaret edin, özel teklifler ve en iyi spor bahis deneyimine sahip çevrimiçi bahisçinin ona destek verdi?i tavsiyelerde bulunur. ?üphesiz Youwin’in internet sitesi, popüler bir yüzün ücretsiz bir hesap açmaya davet etmesini ve hem güvenilirlik hissini ileten sistem hem de tipografiyi davet ederek iyi bir ilk izlenim üretir.

Becker, Youwin’in marka büyükelçisi olarak be? y?ll?k bir sözle?me imzalad?; bu, merkezde tan?nm?? Alman özelli?ini, çevrimiçi bahisçinin reklam ve pazarlama çabalar?yla ili?kili olarak tan?d???, Kanada, Almanya, tavuk ise Büyük Britanya.

En popüler tekliflerinden biri, tüketicilere sadece 5 € bahis koyarak bir Mercedes E Class Cabriolet kazanma ?ans? veren Boris Becker’in Rüya Araba Yar??mas?yd?. Kar??la?t?r?labilir teklifler y?l boyunca yap?l?r, tek yapman?z gereken Youwin hesab?na uygun bilgilerin ço?unu içeren e-postalar? almak için kaydolmakt?r.

Bu ?imdilik Becker için kesinlikle yeterli. Youwin’in bir uygulamas? yok, ancak bir bilgisayar kullanarak eri?ti?i kadar al?c? olan mobil uyumlu bir site yay?nl?yor. Gri, hit olan siyah, beyaz, k?rm?z? ve renklerin yard?m?yla dikkat çeken çok kaygan ve basit.

Youwin, aç?l?? sayfas?n? kumar oynayan web spor pazar?na girerken, promosyonlar?n? te?vik ederek ve insanlardan hesap etkinle?tirme prosedürünü ba?latmak için e-posta adreslerini ve adlar?n? girmelerini istemekte zorland???ndan beri agresif olmu?tur. Profesyonel bir vibe sa?lar.

Bu incelemenin uykusunda, bir yönetici özeti sunmadan önce Youwin’in bahis seçeneklerini, bonuslar?n?, güvenli?ini ve sertifikas?n?, sadece bankac?l?k tekniklerini yeniden yaratan uzman ve bahisçilere nas?l davrand???n? ele alaca??z.

alanlar

Youwin, baz? çevrimiçi bahis ?irketlerinin sundu?u seçeneklerin kapsaml? bir aral???na sahip de?il ve bu analiz s?ras?nda sadece 15 ürün içeren spor seçimini içeriyor. Kanada, Almanya, tavuk ve ayn? zamanda ?ngiltere’nin ba?l?ca alanlar? ile birlikte, beyzbol, beyzbol, buz hokeyi ve tenis içeren en iyi aktivite menüsüne sahiptir.

Youwin’in oranlar?n? sergileyen bir olas?l?k kontrast? web sitesi için her zaman harcay?n ve biri, özellikle büyük olaylarda genel olarak mevcut de?erleri giymeyi sevdiklerini fark edecektir. Fluke olmas? için birçok kez s?cak olan bir seçenekle ilgili en yüksek oranlar? siz sunuyorsunuz. Aç?kças? online pazarlama betpas ?ikayet bir El Clasico oyununda Real Madrid’i yenmek için devlet, Barselona gibi tercih edilen seçim bahisleri hakk?nda en kullan??l? fiyat? sunmak için strateji – ya da bunlardan birinin minumumu.

Youwin’in benzer zamanlara benzeyen gerçek zamanl? sistemi, web sitesinin geri kalan?yla ili?kili, çünkü temel topun nerede oynand???n? kolayca gösterebilece?iniz ABD beyzbol sporundaki tak?mlar s?ras?nda fazladan grafik gösterimleri nedeniyle. Sodyumuna gerçekten de?er herhangi bir gerçek zamanl? sistemin h?zl? bir ?ekilde olmas? gerekir, genellikle bahisçiler kendi bahislerine giremezler çünkü ?ans de?i?ikli?i veya hatta pazar kapan?r. Bu testi seyahat renk tonlar?yla birlikte oynayan sistem.

Spor Bonuslar?

Youwin’in s?kma sayfas?, Becker’in gerçek tan?kl?klar?ndan birini gösteren bir kara tahta tutmas?n?n yan? s?ra 10 £ de?erinde ücretsiz bahis sa?lamay?, hatta kabul ettikleri di?er para birimlerinden birine e?de?er bir resim ile birlikte gelir. ?nternet sitesine rekreasyon veya kumarhane bahisleri koymak için ücretsiz bahsi kullanabilirsiniz, ancak bununla ilgili fonlar? çekmek için 400 metrelik bir engel yar??mas?nda oldu?u kadar engelleri temizlemelidir. Örnek olarak, bir bireyin ücretsiz spor bahsinin gerçek miktar?n? en az 1.50 ve Asya handikap? da dahil olmak üzere baz? alanlar?n herhangi bir rollover zorunlulu?una dahil olmayan oranlarda 10 kat?na devretmesi gerekir.

Ayr?ca, ücretsiz bahis Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, H?rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, S?rbistan, Slovakya, Ukrayna ve Vietnam. Youwin, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Rusya, S?rbistan, Slovakya, Slovenya, ?spanya, Ukrayna sakinlerini, Amerika Birle?ik Devletleri ile birlikte herhangi bir hesap açmaya ba?layarak yay?nl?yor.

Koruma ve Lisanslama

Youwin’in anneleri ve baba organizasyonu Winunited Limited, Malta Piyango ve Oyun Otoritesi nedeniyle düzenlenir ve yetkilendirilir. Malta’n?n Avrupa Birli?i ile ilgili aç?klamas?, Akdeniz bölgesini birçok çevrimiçi bahisçiye ev sahipli?i yapmaktan yararlanarak gerçekten bir avantaj.

Uzman ve Rekreasyonel Bahisçiler

Boris Becker Rüyas? Otomobil Yar??mas? promosyonu, Youwin’in rakiplerinin ?ans?n? iyi bilinen seçeneklere göre giydirme konusunda reklam ve pazarlama konu?mas? gibi rekreasyon için pazarda oldu?unu gösteriyor. Bu rehber, as?l motivasyonu nakit kazanmak olan e?lenceler için oynayacak olan bahisçilere destek veriyor.

Bankac?l?k Yöntemleri

S?n?rl? çe?itli para birimlerinde bahis oynamak istemeleri ko?uluyla Youwin mü?terileri için para yat?rma ve çekme mümkündür. Bahis ?irketi, mü?terilerin yaln?zca ABD dolar?, ?ngiltere a??rl???, euro veya türk liras? cinsinden hesap açmas?na izin verir.

Yönetici özeti

Youwin, bahis yapan çevrimiçi spor blo?undaki yepyeni gençler aras?nda. Gerçekten yapt???, ancak para birimi aral??? k?s?tlay?c? oldu?u için, ayn? zamanda, en iyi üç ila dört faaliyetten uzak ürün sunumu. Ve çevrimiçi pazarlama teklifleri çok daha büyüleyici olan di?er baz? bahisçiler vard?r.

?u anda, YouWin spor kitab? kendine özgü bir isim oymu?tur. Bu unvan tan?nmas? iki faktöre ödenir. Birincisi, 1996’da uzun zamandan beri bir i? yürütüyor. ?ki, her bahisçinin hedefini kullanarak hizalayan sadece ak?lda kal?c? bir isim.

Bir kenara tan?mlay?n, bahis sitesi pazardaki en iyi çevrimiçi spor kitab?ndan nas?l yararlanabilir? Youwin analizimiz, bu son derece endi?eye yan?t vermenize yard?mc? olmal?d?r. Youwin com incelemesi s?ras?nda sitenin olumlu ve olumsuz yanlar?n? tamamen önyarg?s?z olarak sunmaya devam ediyoruz.

Her ?ey göz önüne al?nd???nda, kumarbazlar?n internette bahis ve bahis bilgisine sahip en iyi çevrimiçi siteyi elde etmelerine yard?mc? olmaks?z?n bu kavgada köpek yavrusu yok! Bununla birlikte, günümüzde YouWin 2020 ücretleri nas?l!

 

Ödemeler Nas?l Yap?l?r?

Birkaç para birimi YouWin’de onaylanma e?ilimindedir. Bu rekor ABD dolar?, Euro, GB lb, Güney Afrika rand? ve Türk liras?n? içeriyor. Bir hesap tasarlarken, varsay?lan hale gelen para birimlerinden bir tane seçmeniz gerekir.

Yeniden standart seçiminizin d???ndaki para birimlerinde üretilen ödemeler, YouWin’in i?lem fiyat?ndan derhal bu tür paraya dönü?türülecektir. Bu fiyat sürekli olumlu de?il, bu yüzden sadece varsay?lan paran?zla kalman?z önerilir.

Giri? yapt???n?zda YouWin’e para ya da para transferi yap?yor olsan?z da tüm i?lemler «hesab?m» bölümünde yap?labilir. Transfer yöntemleri bol miktarda olacak ve bu da bir sonraki konuyu kapsayacak.

?çinizdeki Para Yat?rma Yöntemleri

Her ?ey s?rayla, tüm para yat?rma yöntemleri ortak iki ?eyi ifade eder. Birincisi, kullan?m? tamamen ücretsiz olabilir. ?kincisi, hepsi derhal hesab?n?za gönderilecek. Bu, bahisçiler için giri? tamponunu kald?r?r, bu da her zaman bir avantaj olacakt?r.

Daha çok tercih edilen teknik kesinlikle kart olacak – ön ödemeli, borçlu veya kredi web sitelerinde çal???r. Sadece VISA, Mastercard ve Ecocard ve Paysafe gibi ön ödemeli kartlar YouWin’de kabul edilme e?ilimindedir.

Dikkatli olunmas? gereken hususlar: kredi kart? alarak para yat?rmak biraz hantald?r. Genellikle, YouWin kart ile ili?kili ön ve ön fotokopiler ister. Ayr?ca, kart sa?lay?c?n?z küçük bir ücret ödemenizi isteyebilir; belki de kay?t için YouWin’in hatas? de?il – çünkü mevduat nakit avans olarak say?l?r.

Bunu tamamen önlemek istiyorsan?z, kripto para birimi al?nacak yol olabilir. ?u anda, YouWin sadece Bitcoin’i kabul ediyor, Litecoin veya Ripple (henüz) gibi di?er tan?nm?? kriptolar için yard?m yok.

Nihai finansman yöntemi, Kanada’da iyi bilinen banka bazl? bir teknik olan INSTADEBIT’dir. Bu seçim borç veren bir çizgiye benziyor.

?çinizdeki Para Çekme Teknikleri

forewarning: tüm YouWin para çekme i?lemleri, yat?rd???n?z ödeme yöntemiyle yap?lmal?d?r.. Gerçekten kat? bir k?lavuz – rakip spor kitaplar?nda çok yayg?n olmayan – ama YouWin’in i? yapma ?ekli bu. Bu nedenle, ele ald???m?z her para yat?rma yöntemi de bir ödeme yöntemi olacakt?r.

Para yat?rmak gibi, para çekmek YouWin’deki hane halk? ile ilgilidir. Bu, benzer para yat?rma, ayn? para çekme stratejisi k?lavuzunu olu?turur. Çevrimiçi insanlar olan çok say?da spor kitab?, paray? çekmek için yüksek ücret al?yor.

Sadece para çekmek de?il, ayn? zamanda günde birkaç kez veya birkaç gün de yap?labilir. Bitcoin veya kart ile nakit ödeme günde iki kez yap?labilirken, borç veren bir transfer her gün bir anla?maya ba?l?d?r. Bu, aç?kça her birkaç günde bir k?s?tlamalar? çeken baz? spor kitaplar?n?n keskin oldu?u bir kontrastt?r.

YouWin’de Spor Bahisleri

Dedi?imiz günün erken saatlerinde YouWin Kanadal?lar aras?nda popüler ve ana nedenlerden bir di?eri de hokey bahislerine olan ba?l?l???d?r. Ulusun gözdesi olan spor, YouWin spor kitab?nda ön ve merkezdir. Sadece NHL de?il, k?talararas? hokey ligleri ve dünya unvanlar? da.

K?? aylar? ve bahar aylar?nda en yüksek hokey döneminde, Hokey için YouWin bahis seçenekleri çoktur. Spreadler, para çizgileri, puan toplamlar?, pervane bahisleri, vadeli i?lemler, siz adland?r?n, YouWin muhtemelen bundan dolay? sat?rlar? d??ar?da. Hokey bahsi uzmanl?k alan?n?z ise, aktiviteye yat?r?lan ve YouWin’den daha fazla bahis oynad???n?z bir siteyi ke?fetmek için zorlanacaks?n?z.

Yine de bu, buz hokeyinin YouWin’deki her ?eyden önce, hepsi bahis seçene?i oldu?unu ifade etmek de?ildir. Bu son derece yanl?? olabilir. Di?er ana ak?m Amerikan futbolu, beyzbol, beyzbol ve futbol gibi amerikan kuzey sporlar? da YouWin’de var, yine de hokey için ikinci keman.

Ancak, YouWin’in belki de tek spor bahisli diehard kumarbazlar?n?n dayanabilece?ine ikna olmad?k. Genellikle eSpor’a bak?lmaks?z?n daha az takip edilen çok fazla spor ta??mamaktad?r. Kriket veya motorlu acele oranlar?n? dü?ündü?ünüzü belirtin, onlar? kesinlikle YouWin ile tutarl? bir ?ekilde bulamazs?n?z.

YouWin Cep Telefonu ile Yolda Bahis

Bahis yapan web siteleri ile norm haline geldi YouWin’in sitesi tamamen al?c?. Esasen bu, internet sitesinin masaüstü bilgisayardan veya mobil cihazdan aç?lmas? demek neredeyse ayn? deneyimdir; hiçbir özellik kayb? yok.

Ayr?ca, YouWin mobile’? kullanmak için ek uygulamalar?n yüklenmesi gerekmez. Ünitenizi mobil taray?c? üzerinden YouWin com’ya eri?meniz, deneyiminizle birlikte ekran boyutunuza uyacak ?ekilde otomatik olarak ayarlanacakt?r. Tam buradan, her zamanki gibi bir ?irket. Bahis oynamak, para aktarmak ve geri kalan? telefonunuzun kapasitesi ile elde edilebilir.

YouWin’de Casino Oyunlar? Oynamak

Son fakat en az de?il, YouWin ayr?ca web sitesinde tam te?ekküllü bir kumarhaneye sahiptir. Gerçekten bahis olan herhangi bir web sitesinden çok önemli oyun listeleri var.

Yaln?zca film yuvalar?nda, YouWin’de casino insanlar? için tasarlanm?? yakla??k 200 oyun var. Be? makara, üç makara ve a?amal? olan yuvalar içerir. Çok fazla çe?itlili?e sahip olmak, zamandan ve enerjiden zaman zaman baharat ç?karmay? seven herhangi bir kumarbaz için büyük bir kazançt?r.

Dijital cihazlardan ve kartlardan daha «otantik» bir kumar deneyimine ihtiyac?n?z varsa, YouWin’in canl? kumarhanesi. Tam burada, gerçek zamanl? bir sat?c? (genellikle bir bayan) – web kameras? üzerinden çevrimiçi ak?? – gerçek zamanl? olarak kartlar? da??tacaks?n?z.

Kumarhanede canl? blackjack, rulet, bakara ve çok daha fazlas? sunulan yakla??k 30 çe?itli oyun var. Sanal bilgi, Las Vegas kumarhanesinde olman?n nas?l hissetti?ini kopyalamak için tatmin edici bir i? ç?kar?yor.

YouWin’de Sorumlu Oyun

Kumar da dahil olmak üzere her ?ey ba??ml?l?k yapabilir. Ku?kusuz, bu sadece oyuncular?n küçük bir k?sm?n? etkileyebilir, ancak etkiler büyük ölçüde y?k?c?d?r.

Sen olursan olacak, insanlara yard?m eder mi? Kesinlikle, fark?na var?lmamal?. Baz? rakip bahis siteleri, ba??ml?l??a kör bir dikkat çekerek etkilenen bir oyuncunun y?k?c? al??kanl?klar?na para yat?r?r.

Yine de YouWin de?il. ?nsanlar?n hem kendi mevduatlar?nda hem de oyun süresinde bahis tekniklerine s?n?rlamalar?na izin veriyorlar. Ayr?ca bir «gerçeklik kontrolü» bildirimi alma seçene?i de vard?r. Bu özel seçim ters çevrildi?inde, insanlar ard???k bir saatlik bahisten sonra bir pop-up alacaklar.

?kilemler devam ederse, YouWin, oyuncular?n web sitesi ile kendilerini yasaklamas?na da izin verir tamamen ayarlanm?? bir süre boyunca. Dahas?, YouWin, oyuncuya d??lay?c? bir süre boyunca herhangi bir pazarlama vermeyi kesecektir.

Ba??ml? olan oyuncular?n korunmas?na büyük ölçüde yard?mc? olmak için iyi güvenlik önlemleri. Ama son olarak, kumar oynamak e?lenceyi durdurursa, bunlar? kullanmak kullan?c?larda.